Kayleigh Romero » Home

Home

Kayleigh Romero
Thomas Jefferson Middle School
8th Grade Math/Algebra 1
 
(409) 984-4860 ext. 1555
Conference Periods: 2nd & 6th 
 
Certifications:
Mathematics, 4-8
Mathematics, 7-12
Generalist, EC-6
Gifted and Talented
English as a Second Language
 
Traducción al español a continuación.
Bản dịch tiếng Việt bên dưới.
 
 
Welcome to my class! My name is Ms. Romero and I teach 8th grade math and Algebra 1 at Thomas Jefferson Middle School.  I am excited for the 2018-2019 school year.  We have a lot to accomplish this school year and I hope you will be able to use the resources on this site all year long.  
 
Want to stay up-to-date? Be sure to join my Remind.com class for live updates.  Simply go to Remind.com or download the app and enter one of the following codes: 
 
8th grade math: @eed6e6
Algebra 1: @2akdkf
 
Please see sidebar menu for more resources.  
 
Thank you and let's have a great year!
 
 
 
I apologize for any following translation issues.  Language software was used for all translations.  
 
 
Español
 
Bienvenido a mi clase! Mi nombre es la Sra. Romero y enseño matemáticas de 8º grado y Álgebra 1 en la escuela secundaria Thomas Jefferson. Estoy emocionado por el año escolar 2018-2019. Tenemos mucho que lograr este año escolar y espero que pueda usar los recursos en este sitio durante todo el año.
 
¿Quieres estar al día? Asegúrate de unirte a mi clase de Remind.com para recibir actualizaciones en vivo.
Simplemente vaya a Remind.com o descargue la aplicación e ingrese uno de los siguientes códigos:
Matemáticas de 8º grado: @eed6e6
Álgebra 1: @ 2akdkf
 
Consulte el menú de la barra lateral para obtener más recursos.
 
¡Gracias y tengamos un gran año!
 
 
 
Tiếng Việt
 
Chào mừng đến lớp của tôi! Tên tôi là Cô Romero và tôi dạy môn toán lớp 8 và Đại số 1 tại Trường Trung Cấp Thomas Jefferson. Tôi vui mừng cho năm học 2018-2019. Chúng tôi có rất nhiều điều để hoàn thành năm học này và tôi hy vọng bạn sẽ có thể sử dụng các tài nguyên trên trang web này suốt cả năm.
 
Bạn muốn ở lại đến ngày? Hãy chắc chắn tham gia lớp học Remind.com của tôi để cập nhật trực tiếp. Chỉ cần truy cập Remind.com hoặc tải xuống ứng dụng và nhập một trong các mã sau:
toán học lớp 8: @eed6e6
Đại số 1: @2akdkf
 
Vui lòng xem trình đơn thanh bên để biết thêm tài nguyên.
 
Cảm ơn bạn và chúng ta hãy có một năm tuyệt vời!